Go to content

Euston Portal Headhouse view from West Coast Mainline

Euston Portal Headhouse in Staffordshire blue brick
Download - 231204_SCS_Euston Portal Headhouse_004.jpg
Euston Portal Headhouse view from West Coast Mainline: Euston Portal Headhouse in Staffordshire blue brick